BIRK - REYKJAVÍK / REYKJAVIK
 
1
Hnattstaða flugvallar
640748N 0215626W
Miðja flugvallar / Centre of airport
ARP coordinates and site at AD
2
Stefna og fjarlægð frá (borg)
173° GEO, 1.3 KM (0.7 NM)  frá Reykjavíkurtjörn
173° GEO, 1.3 KM (0.7 NM) from lake in the city
Direction and distance from (city)
3
Landhæð / viðmiðunarhitastig
45 FT / 15.4° C
Elevation / Reference temperature
4
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar
217 FT
Geoid undulation at AD ELEV PSN
5
Misvísun / árleg breyting
14° W (2016) / - 0.27°
MAG VAR / Annual change
6
Rekstraraðili flugvallar
Heimilisfang, sími, símbréf, netfang, AFS

Umdæmi 1 / District 1:
Isavia Innanlandsflugvellir ehf.
Reykjavíkurflugvelli
102 Reykjavík Iceland
Tel: +354 424 4000
email: birk@isavia.is
AFS: —

AD Administration
Address, telephone, telefax, telex, AFS

7
Leyfð flugumferð
IFR/VFR
Types of traffic permitted (IFR/VFR)
8
Athugasemdir
NIL
Remarks
1
Rekstraraðili flugvallar
Á skrifstofutíma
During office hours

AD Administration
2
Tollur og útlendingaeftirlit
H24
Customs and immigration
3
Heilsugæsla
H24
Health and sanitation
4
Kynningarstofa upplýsingaþjónustu
Takmarkaðar forupplýsingar mögulegar á skrifstofutíma. / Limited pre-flight information service is available during normal office hours.
AIS Briefing Office
5
Flugvarðstofa
H24
ATS Reporting Office (ARO)
6
Kynningastofa veðurþjónustu
H24
Sími Veðurstofu Íslands: +354 522 6000
IMO telephone: + 354 522 6000

MET Briefing Office
7
Flugumferðarþjónusta
ATC:
Daglega: 07:00 - 23:00
Um helgar og á almennum frídögum: 08:00 – 23:00
Aðfangadagur og gamlársdagur: 07:00 – 16:00
Ekki þjónusta á nýársdag, páskadag og jóladag
  /
Daily: 07:00 - 23:00
Weekends and public holidays: 08:00 – 23:00
Christmas Eve and New Year's Eve: 07:00 – 16:00
No service New Year's Day, Easter Sunday and Christmas Day.
- - - - -
AFIS:
Til staðar utan þjónustutíma ATC með 15 mínútna fyrirvara fyrir:
• Sjúkra og neyðarflug
• Flug Landhelgisgæslu Íslands
• Millilandaflug sem notar flugvöllinn sem varaflugvöll
• Lendingar áætlunarflugs sem hefur orðið fyrir ófyrirséðum töfum
• Flug vegna mannúðarmála
Available outside operational hours of ATC with 15 minutes’ prior notice for:
• Ambulance- and emergency flights
• The Icelandic Coastguard
• International flights that use BIRK as alternate airport
• Landings of scheduled flight subject to unforeseen delays
• Humanitarian flights /
      
Reykjavíkurflugvöllur er lokaður annarri umferð utan þjónustutíma ATC. / Reykjavík Airport is closed for all other traffic outside operational hours of ATC.

ATS
8
Eldsneyti
Mán.-föst.: 06:30 - 22:00 18:30
Lau.: 07:30 - 20:00
Sun.: 07:30 - 20:30
Lau.,sun.: 07:30 - 19:30
Utan þjónustutima skv. beiðni og gegn gjaldi
/
Mon.-Fri.: 06:30 - 22:00 18:30
Sat: 07:30 - 20:00
Sun.: 07:30 - 20:30
Sat.,Sun: 07:30 - 19:30
Other opening hours O/R at additional cost

Fuelling
9
Afgreiðsla
H24
Handling
10
Flugvernd
H24
Security
11
Afísing
H24
De-icing
12
Athugasemdir
Flugupplýsingaþjónusta er veitt utan þjónustutíma flugstjórnarþjónustu (fyrir flug sem talið er upp í lið 7 fyrir ofan), gegn gjaldi samkvæmt gjaldskrá
Gjaldskrá Isavia: https://www.isavia.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir/gjaldskrar-isavia
      
AFIS available on request outside operational hours of ATC (for flights listed in 7 above), surcharge /
Isavia user charges: https://www.isavia.is/en/corporate/business/user-charges /
 

Remarks
1
Fraktmeðhöndlun
Venjulegur búnaður fyrir hendi, skv. beiðni
Normal, PN

Cargo-handling facilities
2
Eldsneytistegundir / olíur
Fuel: AVGAS 100LL
Fuel: Jet A-1

Oil: OTHER
W80+, 15W50, Straight 80 and NO Turbo oils

Fuel / oil types
3
Eldsneytisbúnaður / magn
Afköst 200 lítrar á mínútu AVGAS
Afköst 800 lítrar á mínútu JET A1
Delivery rate 200 liters per minute AVGAS
Delivery rate 800 liters per minute JET A1

Fuelling facilities / capacity
4
Afísingarbúnaður
Flugþjónustan hf. og Air Iceland Connect
Flight Service Ldt. and Air Iceland Connect

De-icing facilities
5
Flugskýlispláss fyrir aðkomuvélar
Takmarkað
Limted

Hangar space for visiting aircraft
6
Viðhaldsmöguleikar fyrir aðkomuvélar
Skv. beiðni
PN

Repair facilities for visiting aircraft
7
Athugasemdir
Súrefni og hliðstæð þjónusta - með fyrirvara / Oxygen or related service by prior arrangement 
   
Umboðsaðilar á Reykjavíkurflugvelli eru:
The authorized handling agents at Reykjavík Airport are:

ACE FBO Reykjavík
102 Reykjavíkurflugvelli / 102 Reykjavik Airport, Iceland
       Sími/Phone: +354 552 1611
       Fax: +354 552 9221
       Netfang/Email: opsrek@acefbo.is
 
 Air Iceland Connect
 102 Reykjavíkurflugvelli / 102 Reykjavik Airport, Iceland
       Sími /Phone  Sími/Phone: +354 570 3000 / +354 570 3540 
       Utan þjónusutíma / Outside operational hours: +354 8403063 3540
       Fax:  +354 570 3555
       Netfang/Email: websales@airicelandconnect.is
 
Reykjavik FBO
Flugstöðvar á svæði 2, 102 Reykjavíkurflugvelli /
Terminal 2, 102 Reykjavik Airport, Iceland
       Sími/Phone:      +354 551 1022
       Netfang/Email: ops@reykjavikfbo.is
       AFS: BIRKXHAR
       Veffang/Web: www.reykjavikfbo.is


Remarks
1
Hótel
Hótel við flugvöll og í bænum / Hotel at airport and in city
Hotels
2
Veitingastaðir á flugvelli
Veitingastaðir á flugvelli og í bænum / Restaurants at airport and in city
Restaurants
3
Fólksflutningar
Leigubílar og rútur fáanlegar / Taxis and buses available
Transportation
4
Hjúkrunaraðstaða
Sjúkrahús í bænum / Hospital in city
Medical facilities
5
Banki og pósthús
Í bænum / In city
Bank and Post Office
6
Ferðaskrifstofa
Í bænum / In city
Tourist Office
7
Athugasemdir
NIL
Remarks
1
Flokkur slökkviþjónustu
CAT VI
Skv. beiðni CAT VII með 30-60 mín. fyrirvara
Upplýsingar í síma: +354 424 4133 / +354 894 3201 
Netfang: birk@isavia.is / O/R CAT VII PN 30-60 min.
Information tel: +354 424 4133 / +354 894 3201 
Email: birk@isavia.is

AD category for fire fighting
2
Björgunartæki
Til staðar
 / Available

Rescue equipment
3
Möguleiki á að fjarlægja bilaðar flugvélar
CAT VII
Capability for removal of disabled aircraft
4
Athugasemdir
Þjónustutímar, sjá Flugumferðarþjónusta (ATS) í AD 2.3
Fyrir hækkun í CAT VII er tekið gjald á kostnaðargrunni
Gjaldskrá Isavia: https://www.isavia.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir/gjaldskrar-isavia
For hours of operation, see ATS in AD 2.3 
For CAT VII a surcharge based on actual cost applies
Isavia user charges: https://www.isavia.is/en/corporate/business/user-charges

Remarks
1
Tegund tækja
Sjá kafla um vetrarviðhald AD 1.2.2 /
See snow plan AD 1.2.2

Types of clearing equipment
2
Forgangsröð hreinsunar
Sjá kafla um vetrarviðhald AD 1.2.2 /
See snow plan AD 1.2.2

Clearance priorities
3
Athugasemdir
Vetrarími frá okt. til apr. /
Winter conditions from Oct. to Apr.

Remarks
1
Yfirborð hlaðs og styrkur
Designation, surface and strength of apron
2
Breidd akbrautar, yfirborð og styrkur
Designation, width, surface and strength of taxiways
3
Staðsetning og landhæð gátunarstaðar fyrir hæðarmælisathugun
i.  Framan við gamla flugturninn: 43 FT
ii. Framan við flugstöð Air Iceland Connect: 37 FT

i.  In front of old control tower: 43 FT
ii. In front  of Air Iceland Connect terminalt: 37 FT

Altimeter checkpoint location and elevation
4
VOR-gátunarstaðir
VOR checkpoints
5
INS-gátunarstaðir
INS checkpoints
6
Athugasemdir
Hnit loftfarastæða / Coordinates for aircraft stands:
FI - flughlað / FI - apron 640753.48N 0215646.20W
        


Pollar eftir rigninga á flughlaði / Standing water after rainfall on apron


 Akbraut ALPHA sunnan við akbraut CHARLIE er einungis heimil loftförum með stærsta vænghaf 29 m vegna hindrunar (byggingar) sem staðsett er á öryggissvæði 23 m frá miðlínu akbrautar. / 
TWY ALPHA south of TWY CHARLIE is only authorized for aircrafts with MAX wingspan 29 m due to obsticle (building) on TWY strip located 23 m from TWY CL.


   


Akbraut GOLF er einungis heimil loftförum með mesta bil á milli aðalhjóla 5 m og stærsta vænghaf 15 m / 
TWY GOLF is only authorized for aircraft with OMGWS less than 5 m and MAX wingspan 15 m.

Remarks
 
BIRK AD 2.9 LEIÐSAGA OG STJÓRNKERFI FYRIR HREYFINGAR Á JÖRÐU NIÐRI OG MERKINGAR
1
Notkun kenniskilta loftfarastæða, akbrautamerkinga og sjónrænnar stæðisleiðsögu

Yes
Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands
2
Flugbrautar- og akbrautarmerkingar og ljós
Brautarmerkingar: Brautarheiti, þröskulds, miðunarpunktur og snertisvæði, miðlína og flugbrautarbiðstaðamerkingar
Brautarljós: Þröskulds-, enda- og kantljós
Akbrautarmerkingar: Miðlína og biðlína
Akbrautarljós: kantljós
   /

RWY Markings: Designation, THR, aiming point and TDZ, centrelines and RWY holding positions
RWY Lights: THR, END and EDGE
TWY Markings: Centerline and taxyhold
TWY Lights: EDGE

RWY and TWY markings and LGT
3
Stöðvunarljós
NIL
Stop bars
4
Athugasemdir
Viðvörunarljós við flugbraut / Runway guard lights
Remarks
 
BIRK AD 2.10 FLUGVALLARHINDRANIR
In Area 2
OBST ID / Designation
OBST type
OBST position
ELEV / HGT
Markings / Type, colour
Remarks
a
b
c
d
e
f
Athugasemdir/Notes: See Electronic aerodrome terrain and obstacle chart http://www.map.is/area2/birk
In Area 3
OBST ID / Designation
OBST type
OBST position
ELEV / HGT
Markings / Type, colour
Remarks
a
b
c
d
e
f
Athugasemdir/Notes: NIL
 
BIRK AD 2.11 VEITTAR VEÐURUPPLÝSINGAR
1
Aðalveðurstofa
Veðurstofa Íslands / Icelandic Met Office
Associated MET Office
2
Þjónustutími
Veðurstofa utan þjónustutíma

H24 / Allan sólarhringinn
Hours of service
MET Office outside hours

3
Skrifstofa ábyrg fyrir TAF
Gildistími

Sjá GEN 3.5.4.1
See GEN 3.5.4.1

Office responsible for TAF preparation
Period of validity

4
Leitnispá
Tímalengd milli spáa

NIL
Trend forecast
Interval of issuance

5
Veðurkynning/ráðfærsla veitt
Veðurstofa Íslands. Sími: + 354 522 6000
Icelandic Met Office. Telephone: + 354 522 6000

Briefing/consultation provided
6
Fluggögn
Tungumál

METAR, TAF, SIGMET, 
Flight condition over Iceland / Flugveðurskilyrði yfir Íslandi, 
Low Level Wind/SIGWX forecasts charts, 
NAT Wind/Temp/ SIGWX forecasts charts. 
    
Enska og íslenska / English and Icelandic

Flight documentation
Language(s) used

7
Kort og aðrar upplýsingar tiltækar fyrir veðurkynningu eða ráðfærslu
Ref:/Tilv.: GEN 3.1.3 , GEN 3.5.3 
http://en.vedur.is/weather/aviation/
http://www.vedur.is/vedur/flugvedur/

Charts and other information available for briefing or consultation
8
Önnur tæki til upplýsingaöflunar
Flugvallarútvarp sími: 424 4225 eða 128.1 MHz
ATIS info tel: 424 4225 or 128.1 MHz

Supplementary equipment available for providing information
9
Flugumferðarþjónusta sem fær upplýsingarnar
Reykjavik AFIS / Flugradíó
Reykjavik APP / Aðflug
Reykjavik TWR / Turn
ACC/ Flugstjórnarmiðstöð

ATS units provided with information
10
Viðbótarupplýsingar (takmörkun þjónustu o.s.frv.)
NIL
Additional information (limitation of service, etc.)
 
BIRK AD 2.12 SÉRKENNI FLUGBRAUTA
RWY
Designator

TRUE BRG
Dimension of RWY (M)
Strength (PCN) and
surface of RWY and SWY

THR coordinates
RWY end coordinates
THR geoid undulation

THR elevation and highest
elevation of TDZ of precision APP RWY

1
2
3
4
5
6
01
355.27
1567 x 45
RWY PCN: 35/F/A/X/T
RWY: ASPH
SWY PCN: —
SWY: —
640721.63N
0215610.80W

GUND: 217 FT
THR 23 FT

19
175.27
1567 x 45
RWY PCN: 35/F/A/X/T
RWY: ASPH
SWY PCN: —
SWY: —
640809.48N
0215619.87W

GUND: 217.0 FT
THR 29.0 FT
TDZ 42.0 FT
13
116.29
1230 x 45
RWY PCN: 25/F/A/X/T
RWY: ASPH
SWY PCN: —
SWY: —
640757.09N
0215719.28W

GUND: 217.0 FT
THR 21.0 FT

31
296.31
1230 x 45
RWY PCN: 25/F/A/X/T
RWY: ASPH
SWY PCN: —
SWY: —
640740.42N
0215602.07W

GUND: 217 FT
THR 38 FT

RWY
Designator

Slope of RWY
and SWY

SWY
dimensions
(M)

CWY
dimensions
(M)

Strip
dimensions
(M)

RESA
dimensions
(M)

Location/
description
of
arresting
system

OFZ
1
7
8
9
10
11
12
13
01
0.16%


1687 x 28019
-0.16%


1687 x 28013
0.4%


1350 x 14031
-0.4%


1350 x 140RWY
Designator

Remarks
1
14
01
Akbraut ALFA 120 m frá miðlínu flugbrautar   
Hindranir (byggingar) eru staðsettar á ytri hluta öryggissvæðis flugbrautar 01/19, sjá rafrænt landslags- og hindranakort http://www.map.is/area2/birk
TWY ALFA 120 m from RWY centerline 
Obstacles (buildings) situated on the outer part of the runway strip at runway 01/19 , See Electronic aerodrome terrain and obstacle chart http://www.map.is/area2/birk

19
Akbraut ALFA 120 m frá miðlínu flugbrautar   
Hindranir (byggingar) eru staðsettar á ytri hluta öryggissvæðis flugbrautar 01/19, sjá rafrænt landslags- og hindranakort http://www.map.is/area2/birk
TWY ALFA 120 m from RWY centerline 
Obstacles (buildings) situated on the outer part of the runway strip at runway 01/19 , see Electronic aerodrome terrain and obstacle chart http://www.map.is/area2/birk

13
Öryggissvæðið er takmarkað / The strip dimention is limited
31
Öryggissvæðið er takmarkað / The strip dimention is limited

       


Slope of RWY-SWY


 

 
BIRK AD 2.13 TILGREINDAR VIÐMIÐUNARVEGALENGDIR
RWY Designator
TORA
(M)

TODA
(M)

ASDA
(M)

LDA
(M)

Remarks
1
2
3
4
5
6
01
1567
1567
1567
1487
NIL
19
1567
1567
1567
1567
NIL
13
1230
1230
1230
1230
NIL
13
1375
1375
1375
NIL
TKOF from paved end inside RESA
31
1230
1230
1230
1165
NIL
31
1349
1349
1349
NIL
TKOF from paved end inside RESA
 
BIRK AD 2.14 AÐFLUGS- OG FLUGBRAUTARLJÓS
RWY
Designator

APCH LGT
type LEN INTST

THR LGT
colour
WBAR

VASIS
(MEHT)
PAPI

TDZ,
LGT LEN

RWY Centre
Line LGT
Length, spacing,
colour, INTST

1
2
3
4
5
6
01
NIL
GRN
(1)
PAPI
3.50°
(47.83 FT)
NIL
NIL
19
OTHER
LIH
W Crossbar Seq. fl. CL 300 M
GRN
(1)
PAPI
3.50°
(47.87 FT)
NIL
NIL
13
OTHER
RWY Alignment beacon
200 m from THR

GRN
(1)
PAPI
3.10°
(48.23 FT)
NIL
NIL
31
OTHER
THR ID LGT FLG WHI
GRN
(1)
PAPI
4.45°
(58.59 FT)
NIL
NIL
RWY
Designator

RWY edge LGT LEN,
spacing, colour
INTST

RWY End LGT
colour
WBAR

SWY LGT
LEN (M)
colour

Remarks
1
7
8
9
10
01
1147 m, 60 m, WHI
420 m, 60 m, Y

LIH
RED

NIL
(1)THR ID LGT FLG WHI
19
1147 m, 60 m, WHI
420 m, 60 m, Y

LIH
RED

NIL
Type B- Barrette reduced to 300 m from THR
(1)THR ID LGT FLG WHI
13
870 M, 60 M
WHI
360 m, 60 m, Y
LIH
RED

NIL
(1)THR ID LGT FLG WHI
31
870 M, 60 M
WHI
360 m, 60 m, Y
LIH
RED

NIL
(1)THR ID LGT FLG WHI
 
BIRK AD 2.15 ÖNNUR LÝSING OG VARARAFMAGN
1
Flugvallarviti - staðsetning
ABN/IBN location, characteristics and hours of operation
2
Vindpoki staðsetning og lýsing
Vindmælir staðsetning og lýsing

Vindmælir/Anemometer: Öll vindmælamöstur eru hindranalýst. Staðsetning skv. flugvallarkorti AD 2 BIRK 2-1./ All aneometer masts lighted. Location see aerodrome chart AD 2 BIRK 2-1.
LDI location and LGT
Anemometer location and LGT

3
Akbrautarhliðarljós og miðlínuljós
TWY edge and centre line lighting
4
Vararafmagn / skiptitími
Vararafmagn, skiptitimi 0 sekúndur. Flytjanleg neyðarljós fáanleg fyrir allar brautir
Secondary power switchover time 0 seconds. Portable emergency lights available for all runways.
Secondary power supply / switch-over time
5
Athugasemdir
NIL
Remarks
 
BIRK AD 2.16 LENDINGARSVÆÐI FYRIR ÞYRLUR
1
Staðsetning lendingarsvæðis
Bylgjulögun jarðsporvölu

Sjá/See AD 2.16.7

Coordinates TLOF or THR of FATO
Geoid undulation

2
Hæð á lendingarstað FT
43 FT
TLOF and/or FATO elevation FT
3
Stærð, yfirborð, styrkleiki, merking
NIL
TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking
4
Réttstefna á FATO
NIL
True BRG of FATO
5
Skilgreind lengd

Declared distance available
6
Aðflugs og lendingarljós
NIL
APP and FATO lighting
7
Athugasemdir
Flugtök og lendingar loftfara fara einungis fram á flugbrautum
Aircraft take off and landing only on runways

Remarks
 
BIRK AD 2.17 LOFTRÝMI FLUGUMFERÐARÞJÓNUSTU
1
Heiti og útlínur
Designation and lateral limits
2
Hæðarmörk
Vertical limits
3
Flokkun loftrýmis
Airspace classification
4
Kallmerki flugumferðarþjónustu og tungumál
ATS unit call sign Language(s)
5
Skiptihæð
7000 FT MSL
Transition altitude
6
Gildistími
H24
Hours of applicability
7
Athugasemdir


Utan þjónustutíma flugstjórnarþjónustu á BIRK, er FIS veitt af Flugstjórnarmiðstöðinni í Reykjavík og AFIS þjónusta með bakvakt Reykjavík AFIS fyrir lendingar og flugtök. / 


Outside hours of ATC operations at BIRK, FIS is provided by ACC Reykjavik and AFIS for departure and arriving with prior notice.


   


FAXI TMA & REYKJAVIK APPROACH Area.
Sjá nánar í kafla / For details see ENR 2.1 .3

Remarks
 
BIRK AD 2.18 ATS FJARSKIPTABÚNAÐUR
Service designation
Call sign
Frequency and
Channel(s)

SATVOICE
Logon address
Hours of operation
Remarks
1
2
3
4
5
6
7
Reykjavik TWR
Reykjavik turn/tower
118.000 MHZ
121.500 MHZ (1)
121.700 MHZ (2)

NIL
NIL
Daily: 07:00 - 23:00
Weekends and public holidays: 08:00 – 23:00
Christmas Eve and New Year's Eve: 07:00 – 16:00
No service New Year's Day, Easter Sunday and Christmas Day.
- - - - -

(1) Emergency
(2) Ground movement control

Reykjavik AFIS
Reykjavik Information
118.000 MHZ
NIL
NIL
See BIRK AD 2.3
NIL
Reykjavík A/G  Handling facilities
Flight Services
131.700 MHZ
NIL
NIL
0700-2300
Tel./Sími: +354 552 1611
Reykjavík APP
Reykjavík Approach
119.000 MHZ
NIL
NIL
H24
NIL
Reykjavík ATIS
Reykjavik Information
128.100 MHZ
NIL
NIL
0630-2300
Also outside published hours when operationaly desireble. Telephone: +354 424 4225
 
BIRK AD 2.19 FLUGLEIÐSÖGU- OG AÐFLUGSBÚNAÐUR
Type of aid, CAT of
ILS/MLS
(For VOR/ILS/MLS,
give VAR)

ID
Frequency
Hours of operation
Site of
transmitting
antenna
coordinates

Elevation of
DME
transmitting
antenna

Service
volume
radius
from GBAS
reference
Point

Remarks
1
2
3
4
5
6
7
8
NDB
EL
335 KHZ
H24
640452.0N
0214614.6W


NIL
Range 100 NM approx
Monitored during airports opening hours

LOC 13
ILS CAT OTHER
IRE
109.100 MHZ
H24
640737.0N
0215546.4W


NIL
Paired with LOC RWY 13 IRE
Monitored during airports opening hours

DME 13
ILS CAT OTHER
(13° W)
IRE
109.100 MHZ
(CH28X)
H24
640735.6N
0215548.0W

100 FT
NIL
Paired with LOC RWY 13 IRE
Monitored during airports opening hours

LOC 19
ILS CAT I
(14° W 2016)
IRK
109.900 MHZ
H24
640714.5N
0215609.4W


NIL
Paired with LOC GP DME
Monitored during airports opening hours

GP 19
ILS CAT I
IRK
333.800 MHZ
H24
640801.1N
0215627.3W


NIL
Paired with LOC GP DME
Monitored during airports opening hours

DME 19
ILS CAT I
(13° W)
IRK
109.900 MHZ
(CH36X)
H24
640801.0N
0215626.8W

100 FT
NIL
Paired with LOC GP DME
Monitored during airports opening hours

NDB
RK
355 KHZ
H24
640905.3N
0220143.8W


NIL
Range 100 NM approx
Monitored during airports opening hours

VOT
DOTS
113.000 MHZ
H24
640741.2N
0215622.5W


NIL
Usable only on the ground
 
BIRK AD 2.20 SVÆÐISBUNDNAR UMFERÐARREGLUR

2.20.1   Almennar takmarkanir  

 1. Talstöð skal vera með tíðni flugturns/flugradíós;
 2. Öll umferð loftfara með massa hærri en fram kemur í tegundaskírteini er stranglega bönnuð;
 3. Eftirfarandi æfingar eru bannaðar:
  1. Æfingar með skerta flughæfni, svo sem æfingar þar sem hermt er eftir hreyfilbilun við flugtak og lendingar;
  2. Marklendingar;
  3. Snertilendingar fjölhreyfla loftfara.
  4. Snertilendingar loftfara með vélastærð 220 hest-öfl eða meira.
 4. Snertilendingar eins hreyfils loftfara eru leyfðar:
  1. Mánudaga - föstudaga 09:00 - 17:00
  2. Á almennum frídögum, að vetri, 1. september til 1. maí milli 11:00 og 16:00.
  3. Snertilendingar eru ekki leyfðar á sérstökum frídögum (þ.m.t. stórhátíðardögum).
  4. Flugumferðarstjórar í flugturni hafa ávallt heimild til að takmarka snertilendingar.
 5. Flugtak er ekki heimilt þegar flugbrautarskyggni er minna en 550 m

2.20.2   Næturtakmarkanir

Umferð um völlinn sem leyfð er:

 1. Sjúkra- og neyðarflug
 2. Flug Landhelgisgæslu Íslands
 3. Millilandaflug sem notar flugvöllinn sem varaflugvöll
 4. Lendingar áætlunarflugs sem hefur orðið fyrir ófyrirséðum töfum
 5. Flug vegna mannúðarmála

Sjá einnig AD-2.3 Þjónustutímar.

2.20.3   Notkun ratsjársvara á jörðu niðri

Áhöfn loftfars skal, frá þeim tíma sem að óskað er eftir heimild til að aka eða ýta frá, hvort sem kemur fyrr, eða stanslaust þar til að loftfari er lagt á stæði:

 • Stilla ratsjársvara á AUTO auk úthlutaðs ratsjársvarkóða (Mode A). Ef AUTO er ekki í boði, skal stilla á XPNDR, eða sambærilega stillingu viðeigandi fyrir þann búnað sem er um borð, auk úthlutaðs ratsjársvarkóða.
 • Stilla auðkenni loftfars ef flugfarið er útbúið Mode S ratsjársvara. Auðkenni loftfars skal vera í samræmi við reit 7 í ICAO flugáætlun.
 • Ekki er heimilt að kveikja á ratsjársvara án þess að hafa fengið úthlutaðan ratsjársvarkóða.

2.20.4   Takmarkanir kennslu- og æfingaflugs

Til að viðhalda öryggi getur flugumferðarstjórn þurft að draga úr álagi án fyrirvara með því að takmarka þjálfunarflug.

2.20.5   Flug fisa í flugstjórnarsviði BIRK

Fisum er einungis heimilt að fljúga gegnum flugstjórnarsvið BIRK á leið til og frá flugæfingasvæðinu Sletta. Öll önnur flug fisa í flugstjórnarsviði BIRK er háð undanþágu frá yfirflugumferðarstjóra.

Beiðni fyrir undanþágu skal berast með 24 tíma fyrirvara milli 08:00 og 16:00 virka daga.
Yfirflugumferðarstjóri getur sett takmarkanir á heimild sína.

Gerð er krafa um talstöð og að flugmenn hafi hlotið þjálfun í talstöðvaviðskiptum við flugumferðarstjórn.

2.20.6   Aksturaðferðir

Þegar akstursheimild er gefin og akstursleið krefst þess að flugbraut sé þveruð eru fyrirmæli annað hvort gefin til að aka yfir eða bíða við flugbraut.

Ef fyrirmæli eru ekki gefin um að þvera flugbraut, skulu flugmenn stöðva við biðlínu viðkomandi flugbrautar og óska eftir þverun.

 
BIRK AD 2.21 FLUGAÐFERÐIR TIL HÁVAÐAMILDUNAR

 1. Eftirfarandi loftförum er óheimilt að nota flugvöllinn:
  1. Allar þotur sem ekki uppfylla kröfum fyrir stig 3, í samræmi við ICAO Viðauka 16, bindi 1, kafla 3;
  2. Skrúfuloftför með hámarksflugtaksmassa meiri en 5700 kg sem ekki hafa hávaðavottorð eða sem uppfylla ekki skilyrði, í samræmi við ICAO Viðauka 16, bindi 1, kafla 3, 5, 6 eða 10.
 2. Aðflug neðan PAPI-aðflugsgeisla innan 2.5 DME eru óheimil.
 3. Flugmenn eins hreyfils loftfara með skiptiskrúfu skulu leitast við eins og við verður komist að minnka hávaða við flug í nágrenni flugvallarins.
 4. Uppkeyrslur, eftir viðhald, skulu eingöngu framkvæmdar á eftirtöldum tímabilum:
  Mánudaga - föstudaga 0800 - 2200 Helgar og almennir frídagar 1000 - 1800.
  Slíkar prófanir og uppkeyrslur eru takmarkaðar eins og unnt er á almennum frídögum.
  Samgöngustofa mun leyfa prófanir frá kl. 7:45 á virkum dögum ef brýna nauðsyn ber til.
 5. Slökkva verður á aukaaflstöð (APU) um leið og vararafmagn fæst.
  Notkun á aukaaflstöð, í meira en 30 mínútur fyrir flugtak eða eftir lendingu, er bönnuð.
 6. Braut 01:
  1. Öll loftför skulu leitast við að ná sem mestri hæð yfir brottfararenda miðað við venjulegar flugtaks- aðferðir. Umferð í vinstri umferðarhring skal fljúga hefðbundinn umferðarhring. Umferð sem ætlar að taka hægri beygju skal klifra í 1000 fet á brautarstefnu, eða út fyrir Reykjavíkurhöfn (Olíutanka í Örfyrisey) áður en sett er á stefnu;
  2. Eins hreyfils loftför skulu haga flugtaki sínu þannig að þau leitist við að fara yfir brottfararenda í 400 ft MSL eða hærra;
 7. Braut 19:
  1. Eftir flugtak á braut 19 skulu einshreyfils loftför í sjónflugi beygja til hægri á stefnu 240° (ekki skal beygja fyrr en eftir skýli 3) til að forðast að fljúga yfir Kársnes, halda skal þessari stefnu þar til í 1000 ft MSL. Undanþágur eru einungis veittar þegar þess er þörf í öryggisskyni. Umferð í lendingaræfingum klifri á 240° í 500 fet MSL áður en beygt er á hefðbundinn umferðarhring (Cross Wind).
 8. Braut 31:
  1. Ef taka á hægri beygju eftir flugtak á braut 31 skal brautarstefnu haldið í 800 ft MSL áður en beygt er.

 
BIRK AD 2.22 FLUGAÐFERÐIR

Reglur um sjónflug í nágrenni Reykjavíkur

2.22.1    Almennt

2.22.1.1    Staðlaður vinstri handar umferðarhringur gildir nema fyrir brautir 13 og 19 í Reykjavík en þar gildir hægri handar umferðarhringur. Klifra skal á brautarstefnu að lágmarki að brautarenda áður en beygt er á krossvindlegg nema á braut 19 þar sem taka skal hægri beygju eftir skýli 3. (sjá 2.22.5.3)

2.22.1.2   Leitast skal við að koma í og fara úr umferðarhring með 45° horni.

2.22.1.3   Aðeins verður ein flugbraut notuð til lendinga hverju sinni. Þó verður hægt að fá leyfi flugturns til að nota aðra flugbraut til flugtaks ef það truflar ekki flugumferð um braut í notkun að mati flugumferðarstjóra.

2.22.1.4   Hringflug á lokastefnu er ekki leyft nema í neyðartilfellum. Fara skal annan umferðarhring verði aðskilnaður milli loftfara of lítill til lendingar.

2.22.1.5   Veðurlágmörk til sjónflugs í CTR verða samkvæmt flugreglum (Viðauka 2) en til lendingaræfinga þarf skýjahæð að vera 2000 fet.

2.22.1.6   Kennsluflug skal hafa forgang til lendingaræfinga.

2.22.1.7    Varðstjóri flugturns getur takmarkað flugumferð um Reykjavíkurflugvöll ef nauðsyn krefur.

2.22.1.8   Öll loftför sem fljúga innan Faxi TMA skulu búin ratsjársvara.

2.22.1.9   Verið viðbúin til flugtaks þegar komið er að flugbraut, búast má við heimild til flugtaks án tafar.

2.22.1.10   Eftir lendingu skal hraða akstri út af flugbraut.

2.22.2   Fjarskipti

2.22.2.1   Sjónflugsloftför á leið til og frá Reykjavík sem fljúga í 3 000 feta hæð eða ofar (eða í 1 000 fetum yfir jörðu eða ofar þegar við á) skulu hafa samband við Reykjavík aðflug innan marka aðflugsstjórnarsvæðis Reykjavíkur.

2.22.2.2   Loftför í Austursvæði skulu nota 119.900 MHz til samskipta sín á milli. Loftför í æfingum við Sandskeið skulu nota 119.900 MHz til samskipta sín á milli. Loftför í Vestursvæði (BIR2) og Miðsvæði (BIR3) skulu nota 131.800 MHz til samskipta sín á milli og halda hlustvörð á viðeigandi aðflugsbylgju, 119.300 MHz fyrir Vestursvæði og 119.000 MHz fyrir Miðsvæði.

2.22.2.3   Upphafskall á tíðni BIRK TWR 118.000 MHz skal einungis innihalda, kallmerki, staðsetningu, fyrirætlanir og að auki ATIS auðkenni ef á leið til lendingar.

2.22.2.4   Upphafskall á tíðni BIRK Grund 121.700 MHz skal einungis innihalda, kallmerki, staðsetningu, fyrirætlanir og að auki ATIS auðkenni, sé brottflug fyrirhugað.

2.22.3   Sjónflugsleiðir eins hreyfils loftfara (Sjá kort BIRK AD 2.24.11.1-1, 2.24.11.2-1 og 2.24.11.2-3)

2.22.3.1   Sjónflugsleiðir (miðlínur) til og frá Reykjavíkurflugvelli fyrir eins hreyfils loftför:

 1. Viðeyjarstofa - Lundey - Brimnes - Tangi í Hofsvík.
 2. Gufunes - Blikastaðanes - Tungubakkaflugvöllur.
 3. Gullinbrú - tankar Grafarholti - Langavatn.
 4. Vífilsstaðir - Vegamót (Heiðmerkurvegur)
 5. Leið 5 ekki í notkun.
 6. Straumsvík: Garðakirkja - Álver - Reykjanesbraut - Kúagerði beint Seltjörn - beint Patterson.

2.22.3.2    Þegar loftrýmið við BIRK er flokkur D og ef flugmaður hefur ekki fengið heimild til annars er gert ráð fyrir að stöðluðum flugleiðum verði nákvæmlega fylgt.

2.22.3.3   Þeir sem fara um Akranes á útleið skulu hafa samband við Reykjavík aðflug á 119.000 MHz, eftir að þeim hefur verið skipt af turn/flugradíó tíðni. Þeir sem fara um Akranes á innleið skulu hafa samband við aðflug áður en þeir koma að Akranesi. Þeir sem fara um Grundartanga eða Hvalfjörð, undir 3 000 fetum, skulu hlusta á tíðni turns 118.000 MHz.

2.22.3.4   Áríðandi er að flugmenn haldi sig hæfilega til hægri við miðlínu flugleiða. Miðað skal við að hafa ekki minna en ca 45° horn frá miðlínu flugleiðar (miðað við jörðu) til loftfars í 1 500 fetum. Við það fæst um 450 metra aðskilnaður hvorum megin frá miðlínu eða um 900 metra alls á milli loftfara.

2.22.3.5   Áríðandi er að flugmenn tilkynni stöðu sína nákvæmlega og kalli ekki við stöðumið fyrr en þeir eru við þau (til hliðar á sjónflugsleiðum innan flugstjórnarsviðs). Ef menn telja nauðsyn á að kalla í fyrra lagi, t.d. vegna umferðar, má nota orðalagið „að nálgast“ á undan stöðumiðinu.

2.22.3.6   Þegar loftrýmið við BIRK er flokkur D skulu flugmenn í sjónflugi á leið til Reykjavíkur kalla í síðasta lagi 10 DME frá flugvelli og fái þá flugvallarupplýsingar og komuleið eða fyrirmæli um biðflug.

2.22.3.7    Eftir að komið er fram hjá innri endamiðum flugleiða (t.d. Vífilsstöðum) skal flogið sem næst beint yfir aðflugsmið (t.d. Arnarnes).

2.22.3.8    Eins hreyfils loftför skulu leitast við vegna hávaðavarna að halda 1 500 fetum á sjónflugsleiðum innan RK CTR (1 000 fet á leið 6) sé það hægt, annars gilda almenn VFR lágmörk. Hámarkshraði 120 kt.

2.22.3.9   Eins hreyfils loftförum, sem geta því við komið, skal flogið á sjónflugsleiðum innan flugstjórnarsviðs með lendingarljósin kveikt.

2.22.3.10   Turn og aðflug geta veitt undanþágur vegna öryggis og/eða þarfa umferðar.

2.22.4   Tilhögun aðflugs einshreyfils loftfara í sjónflugi

2.22.4.1    Braut 01:

Leið 1: Vinstri handar aðflug um Örfirisey eða hægri handar aðflug um Kringlu.
Leið 2: Vinstri handar aðflug um Laugarnes og Örfirisey eða hægri handar aðflug um Kringlu.
Leið 3: Vinstri handar aðflug um Laugardalshöll og Örfirisey eða hægri handar aðflug um Kringlu.
Leið 4: Hægri handar aðflug um Arnarnes.
Leið 6: Vinstri handar aðflug um Arnarnes

2.22.4.2    Braut 13:

Leið 1: Vinstri handar aðflug um Örfirisey.
Leið 2: Vinstri handar aðflug um Laugarnes og Örfirisey.
Leið 3: Vinstri handar aðflug um Laugardalshöll og Örfirisey.
Leið 4: Hægri handar aðflug um Tjörn.
Leið 6: Hægri handar aðflug um Tjörn.

2.22.4.3   Braut 19:

Leið 1: Vinstri handar aðflug um Örfirisey.
Leið 2: Vinstri handar aðflug um Laugarnes.
Leið 3: Vinstri handar aðflug um Laugardalshöll.
Leið 4: Hægri handar aðflug um Tjörn eða vinstri handar aðflug um Kringlan fyrir vinstri þverlegg.
Leið 6: Hægri handar aðflug um Tjörn.

2.22.4.4    Braut 31:

Leiðir 1 og 2: Hægri handar aðflug um Laugardalshöll.
Leið 3: Hægri handar aðflug um Kringla
Leiðir 4 og 6: Vinstri handar aðflug.

2.22.4.5   Ef umferð leyfir getur turn veitt aðrar heimildir en að ofan greinir.

 

2.22.5    Tilhögun brottflugs eins hreyfils loftfara í sjónflugi:

2.22.5.1    Braut 01:


Leiðir 1, 2 og 3: Hægri brottför.
Klifra á brautarstefnu í 1000 fet eða út fyrir Reykjavíkurhöfn áður en beygt er á stefnu.
Leið 4: Vinstri brottför um Galga.
Leið 6: Vinstri brottför.

2.22.5.2    Braut 13:


Leiðir 1, 2 og 3: Vinstri brottför.
Leið 4: Hægri brottför krossa Vífilsstaði í 1200 fetum, hefja klifur í 1500 fet eftir Vífilsstaði.
Leið 6: Hægri brottför.

2.22.5.3    Braut 19:


Leiðir 1, 2 og 3: Hægri brottför um Örfirisey.
Leið 4: Vinstri brottför.*
Leið 6: Hægri brottför.*

*Eftir flugtak skal gera 50° hægri beygju þegar hæð og hraði leyfa (þó ekki fyrr en þvert af skýli 3) til hávaðamildunar á Kársnesi. Þeirri stefnu skal haldið í 1000 fet eða þar til komið er fram hjá Kársnesi.

2.22.5.4    Braut 31:


Leiðir 1, 2 og 3: Hægri brottför um Örfirisey. Klifra skal í 800 fet á brautarstefnu áður en beygt er.
Leið 4: Vinstri brottför um Tjörn.
Leið 6: Vinstri brottför.

2.22.5.5    Ef umferð leyfir getur turn veitt undanþágu frá framangreindum brottförum.

2.22.6    Sjón- og sjónflugsaðflug fjölhreyfla loftfara

2.22.6.1    Fjölhreyfla sjónflugsloftför í flugstjórnarsviði á leið til Reykjavíkur skulu vera í sambandi við Reykjavík aðflug eftir því sem þörf krefur og þar til þau eru send á tíðni turns eða flugradíós. Fjölhreyfla loftförum skal ekki flogið neðar en 2000 fet innan flugstjórnarsviðs Reykjavíkur án heimildar frá flugturninum.

Fjölhreyfla loftför skulu vera staðföst á lokastefnu sem hér segir; Ekki seinna en 2.5 DME fyrir braut 19 og einnig eftir hægri þverlegg braut 01 og vinstri þverlegg braut 13. Vinstri handar aðflug inn á braut 01 skal vera staðfast 1.0 DME. Hefðbundið aðflug er fyrir hægri handar aðflug inná braut 13.

Braut 31:

Fjölhreyfla loftför sem koma úr geira frá norðaustri til suðausturs skulu koma um hliðraða lokastefnu (u.þ.b. 25°) frá stíflu í Elliðaám ofan Höfðabakkabrúar, u.þ.b. 3.5 DME 1500 fet, lækka niður Fossvogsdal inn á lokastefnu (VEGNA HÁVAÐAVARNA, um 3.78° aðflugshalli).

Umferð úr norðri fljúgi um Geirsnef, Elliðaárdal og Fossvogsdal. Önnur umferð fljúgi hefðbundinn umferðarhring.

2.22.7    Lágt aðflug yfir flugbrautir

Lágt aðflug fjölhreyfla loftfara í atvinnuflugi skal ekki flogið neðar en 250 fetum MSL.

2.22.8    Tilhögun brottflugs fjölhreyfla loftfara í sjónflugi

2.22.8.1    Fjölhreyfla loftför skulu haga brottflugi í samræmi við umferðarhring viðkomandi brauta nema annars sé óskað og turn heimili.

2.22.8.2    Fylgja skal hávaðavörnum í brottflugi á braut 13 til austurs:

 • Klifra skal á brautarstefnu í 1000 fet áður en beygt er á stefnu

2.22.8.3    Fjölhreyfla sjónflugsloftför í flugstjórnarsviði á leið frá Reykjavík skulu vera í sambandi við Reykjavík aðflug eftir því sem þörf krefur.

 
BIRK AD 2.23 VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR

2.23.1    Vallarsvið við Tungubakkaflugvöll í Mosfellsbæ

2.23.1.1    Vallarsvið Tungubakkaflugvallar í Mosfellsbæ afmarkast af tveimur samtengdum hálfhringjum með 0.54 NM radíus, með miðju á 641055N - 0214319V og 641147N - 0214047V.
Hæðarmörk eru frá jörðu og upp í 1000 fet yfir meðal sjávarmáli.
 

Umferðarhringur skal floginn í 700 fetum norðan vallar.

2.23.1.2    Tilkynna skal til flugturns/flugradíós Reykjavíkurflugvallar þegar vallarsviðið er virkt. Skilyrði fyrir virkni svæðisins er að einhver á jörðu niðri á Tungubökkum sjái um viðbúnaðarþjónustu meðan á flugi stendur. Þegar vallarsviðið er virkt og BIRK CTR er virkt (samanber BIRK AD-2.17 lið 3) verður heimilt að fljúga staðbundin (local) flug innan fjallahrings án þess að leggja flugáætlun í flugturn Reykjavíkurflugvallar. Flugmenn sem það gera kalli Flugturn þegar þeir yfirgefa vallarsvið, tilkynna fyrirætlanir sínar. Þeir láti síðan flugturn vita þegar þeir fara inn í Vallarsviðið.

Ath. Fjallahringur afmarkast af Esju, Skálafelli, Hengli, Vífilfelli, Bláfjöllum og Lönguhlíð að Kleifarvatni.
 

2.23.1.3    Flugvöllurinn er opinn til afnota fyrir almenna flugumferð að því undanskildu að þar skal hvorki stundað kennslu- né æfingaflug og loftför með 200 hestafla hreyfil eða stærri noti ekki flugvöllinn nema í neyðartilfellum.

Ath. Rétt er að benda á að íslenska heitið fyrir „Control Zone“ er Flugstjórnarsvið en ekki Vallarsvið eins og Flugstjórnarsvið Reykjavíkurflugvallar er gjarnan kallað.

2.23.2    Fuglar á og við flugvöllin

Staðbundinn hópur Grágæsa sem telur um 2-300 fugla á sér náttstað allt árið við tjörnina í Reykjavík og í Vatnsmýrinni norðvestur af flugvelli. Yfirflug yfir brautir er helst í morgunflugi á leið til fæðustöðva og að kvöldi frá sendinni fjörunni í Skerjafirði til náttstaðar. Álag Grágæsa á svæðinu eykst nokkuð bæði í vorfari maí-júlí og svo aftur í haustfari frá ágúst-október. Minnst álag Grágæsa er um varptímann frá seinnipart apríl - júlí

Margæs á venjulega stutta viðkomu á svæðinu og þá eingöngu í vorfari frá maí - júní. Þetta eru tiltölulega fáir fuglar 30-100 stk. er halda til á Hliðsnesi suðvestur af velli.

Aðrar algengar tegundir fugla á og í nágrenni flugvallar eru
m.a. Sílamávur, Hettumávur og Tjaldur. Álag þessara tegunda er mest yfir sumartímann frá maí - september.

 
BIRK AD 2.24 KORT SEM TILHEYRA FLUGVELLI
Kort / Charts
Blaðsíðunúmer / Page Number
BIRK Aerodrome Chart - ICAO
BIRK Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAO RNAV STAR RWY 19
BIRK Waypoint coordinates
BIRK Instrument Approach Chart - ICAO RNP RWY 01
BIRK Instrument Approach Chart - ICAO RNP RWY 13
BIRK Instrument Approach Chart - ICAO LOC Z RWY 13
BIRK Instrument Approach Chart - ICAO LOC Y RWY 13
BIRK Instrument Approach Chart - ICAO NDB RWY 13
BIRK Instrument Approach Chart - ICAO RNP RWY 19
BIRK Instrument Approach Chart - ICAO ILS or LOC Z RWY 19
BIRK Instrument Approach Chart - ICAO ILS or LOC Y RWY 19
BIRK Instrument Approach Chart - ICAO RNP A
BIRK Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RWY 01
BIRK Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RWY 13
BIRK Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RWY 19
BIRK Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RWY 31
BIRK VFR Routes
BIRK Inbound VFR - Routes FOR SINGLE ENGINE AIRCRAFT
BIRK Outbound VFR - Routes FOR SINGLE ENGINE AIRCRAFT