BIRK - REYKJAVÍK / REYKJAVIK
 
1
Hnattstaða flugvallar
640748N 0215626W
Miðja flugvallar / Centre of airport
ARP coordinates and site at AD
2
Stefna og fjarlægð frá (borg)
173° GEO, 1.3 KM (0.7 NM)  frá Reykjavíkurtjörn
173° GEO, 1.3 KM (0.7 NM) from lake in the city
Direction and distance from (city)
3
Landhæð / viðmiðunarhitastig
45 FT / 15.4° C
Elevation / Reference temperature
4
Bylgjulögun jarðsporvölu (frá WGS-84 viðmiðunarsporvölu) í hæðarviðmiðunarpunkti flugvallar
217 FT
Geoid undulation at AD ELEV PSN
5
Misvísun / árleg breyting
14° W (2016) / - 0.27°
MAG VAR / Annual change
6
Rekstraraðili flugvallar
Heimilisfang, sími, símbréf, netfang, AFS

Umdæmi 1 / District 1:
Isavia Innanlandsflugvellir ehf.
Reykjavíkurflugvelli
102 Reykjavík Iceland
Tel: +354 424 4000
email: birk@isavia.is
AFS: —

AD Administration
Address, telephone, telefax, telex, AFS

7
Leyfð flugumferð
IFR/VFR
Types of traffic permitted (IFR/VFR)
8
Athugasemdir
NIL
Remarks
1
Rekstraraðili flugvallar
Á skrifstofutíma
During office hours

AD Administration
2
Tollur og útlendingaeftirlit
H24
Customs and immigration
3
Heilsugæsla
H24
Health and sanitation
4
Kynningarstofa upplýsingaþjónustu
Takmarkaðar forupplýsingar mögulegar á skrifstofutíma. / Limited pre-flight information service is available during normal office hours.
AIS Briefing Office
5
Flugvarðstofa
H24
ATS Reporting Office (ARO)
6
Kynningastofa veðurþjónustu
H24
Sími Veðurstofu Íslands: +354 522 6000
IMO telephone: + 354 522 6000

MET Briefing Office
7
Flugumferðarþjónusta
ATC:
Daglega: 07:00 - 23:00
Um helgar og á almennum frídögum: 08:00 – 23:00
Aðfangadagur og gamlársdagur: 07:00 – 16:00
Ekki þjónusta á nýársdag, páskadag og jóladag
  /
Daily: 07:00 - 23:00
Weekends and public holidays: 08:00 – 23:00
Christmas Eve and New Year's Eve: 07:00 – 16:00
No service New Year's Day, Easter Sunday and Christmas Day.
- - - - -
AFIS:
Til staðar utan þjónustutíma ATC með 15 mínútna fyrirvara fyrir:
• Sjúkra og neyðarflug
• Flug Landhelgisgæslu Íslands
• Millilandaflug sem notar flugvöllinn sem varaflugvöll
• Lendingar áætlunarflugs sem hefur orðið fyrir ófyrirséðum töfum
• Flug vegna mannúðarmála
Available outside operational hours of ATC with 15 minutes’ prior notice for:
• Ambulance- and emergency flights
• The Icelandic Coastguard
• International flights that use BIRK as alternate airport
• Landings of scheduled flight subject to unforeseen delays
• Humanitarian flights /
      
Reykjavíkurflugvöllur er lokaður annarri umferð utan þjónustutíma ATC. / Reykjavík Airport is closed for all other traffic outside operational hours of ATC.

ATS
8
Eldsneyti
Mán.-föst.: 06:30 - 22:00 18:30
Lau.: 07:30 - 20:00
Sun.: 07:30 - 20:30
Lau.,sun.: 07:30 - 19:30
Utan þjónustutima skv. beiðni og gegn gjaldi
/
Mon.-Fri.: 06:30 - 22:00 18:30
Sat: 07:30 - 20:00
Sun.: 07:30 - 20:30
Sat.,Sun: 07:30 - 19:30
Other opening hours O/R at additional cost

Fuelling
9
Afgreiðsla
H24
Handling
10
Flugvernd
H24
Security
11
Afísing
H24
De-icing
12
Athugasemdir
Flugupplýsingaþjónusta er veitt utan þjónustutíma flugstjórnarþjónustu (fyrir flug sem talið er upp í lið 7 fyrir ofan), gegn gjaldi samkvæmt gjaldskrá
Gjaldskrá Isavia: https://www.isavia.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir/gjaldskrar-isavia
      
AFIS available on request outside operational hours of ATC (for flights listed in 7 above), surcharge /
Isavia user charges: https://www.isavia.is/en/corporate/business/user-charges /
 

Remarks
1
Fraktmeðhöndlun
Venjulegur búnaður fyrir hendi, skv. beiðni
Normal, PN

Cargo-handling facilities
2
Eldsneytistegundir / olíur
Fuel: AVGAS 100LL
Fuel: Jet A-1

Oil: OTHER
W80+, 15W50, Straight 80 and NO Turbo oils

Fuel / oil types
3
Eldsneytisbúnaður / magn
Afköst 200 lítrar á mínútu AVGAS
Afköst 800 lítrar á mínútu JET A1
Delivery rate 200 liters per minute AVGAS
Delivery rate 800 liters per minute JET A1

Fuelling facilities / capacity
4
Afísingarbúnaður
Flugþjónustan hf. og Air Iceland Connect
Flight Service Ldt. and Air Iceland Connect

De-icing facilities
5
Flugskýlispláss fyrir aðkomuvélar
Takmarkað
Limted

Hangar space for visiting aircraft
6
Viðhaldsmöguleikar fyrir aðkomuvélar
Skv. beiðni
PN

Repair facilities for visiting aircraft
7
Athugasemdir
Súrefni og hliðstæð þjónusta - með fyrirvara / Oxygen or related service by prior arrangement 
   
Umboðsaðilar á Reykjavíkurflugvelli eru:
The authorized handling agents at Reykjavík Airport are:

ACE FBO Reykjavík
102 Reykjavíkurflugvelli / 102 Reykjavik Airport, Iceland
       Sími/Phone: +354 552 1611
       Fax: +354 552 9221
       Netfang/Email: opsrek@acefbo.is
 
 Air Iceland Connect
 102 Reykjavíkurflugvelli / 102 Reykjavik Airport, Iceland
       Sími /Phone  Sími/Phone: +354 570 3000 / +354 570 3540 
       Utan þjónusutíma / Outside operational hours: +354 8403063 3540
       Fax:  +354 570 3555
       Netfang/Email: websales@airicelandconnect.is
 
Reykjavik FBO
Flugstöðvar á svæði 2, 102 Reykjavíkurflugvelli /
Terminal 2, 102 Reykjavik Airport, Iceland
       Sími/Phone:      +354 551 1022
       Netfang/Email: ops@reykjavikfbo.is
       AFS: BIRKXHAR
       Veffang/Web: www.reykjavikfbo.is


Remarks
1
Hótel
Hótel við flugvöll og í bænum / Hotel at airport and in city
Hotels
2
Veitingastaðir á flugvelli
Veitingastaðir á flugvelli og í bænum / Restaurants at airport and in city
Restaurants
3
Fólksflutningar
Leigubílar og rútur fáanlegar / Taxis and buses available
Transportation
4
Hjúkrunaraðstaða
Sjúkrahús í bænum / Hospital in city
Medical facilities
5
Banki og pósthús
Í bænum / In city
Bank and Post Office
6
Ferðaskrifstofa
Í bænum / In city
Tourist Office
7
Athugasemdir
NIL
Remarks
1
Flokkur slökkviþjónustu
CAT VI
Skv. beiðni CAT VII með 30-60 mín. fyrirvara
Upplýsingar í síma: +354 424 4133 / +354 894 3201 
Netfang: birk@isavia.is / O/R CAT VII PN 30-60 min.
Information tel: +354 424 4133 / +354 894 3201 
Email: birk@isavia.is

AD category for fire fighting
2
Björgunartæki
Til staðar
 / Available

Rescue equipment
3
Möguleiki á að fjarlægja bilaðar flugvélar
CAT VII
Capability for removal of disabled aircraft
4
Athugasemdir
Þjónustutímar, sjá Flugumferðarþjónusta (ATS) í AD 2.3
Fyrir hækkun í CAT VII er tekið gjald á kostnaðargrunni
Gjaldskrá Isavia: https://www.isavia.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir/gjaldskrar-isavia
For hours of operation, see ATS in AD 2.3 
For CAT VII a surcharge based on actual cost applies
Isavia user charges: https://www.isavia.is/en/corporate/business/user-charges

Remarks
1
Tegund tækja
Sjá kafla um vetrarviðhald AD 1.2.2 /
See snow plan AD 1.2.2

Types of clearing equipment
2
Forgangsröð hreinsunar
Sjá kafla um vetrarviðhald AD 1.2.2 /
See snow plan AD 1.2.2

Clearance priorities
3
Athugasemdir
Vetrarími frá okt. til apr. /
Winter conditions from Oct. to Apr.

Remarks
1
Yfirborð hlaðs og styrkur
Designation, surface and strength of apron
2
Breidd akbrautar, yfirborð og styrkur
Designation, width, surface and strength of taxiways
3
Staðsetning og landhæð gátunarstaðar fyrir hæðarmælisathugun
i.  Framan við gamla flugturninn: 43 FT
ii. Framan við flugstöð Air Iceland Connect: 37 FT

i.  In front of old control tower: 43 FT
ii. In front  of Air Iceland Connect terminalt: 37 FT

Altimeter checkpoint location and elevation
4
VOR-gátunarstaðir
VOR checkpoints
5
INS-gátunarstaðir
INS checkpoints
6
Athugasemdir
Hnit loftfarastæða / Coordinates for aircraft stands:
FI - flughlað / FI - apron 640753.48N 0215646.20W
        


Pollar eftir rigninga á flughlaði / Standing water after rainfall on apron


 Akbraut ALPHA sunnan við akbraut CHARLIE er einungis heimil loftförum með stærsta vænghaf 29 m vegna hindrunar (byggingar) sem staðsett er á öryggissvæði 23 m frá miðlínu akbrautar. / 
TWY ALPHA south of TWY CHARLIE is only authorized for aircrafts with MAX wingspan 29 m due to obsticle (building) on TWY strip located 23 m from TWY CL.


   


Akbraut GOLF er einungis heimil loftförum með mesta bil á milli aðalhjóla 5 m og stærsta vænghaf 15 m / 
TWY GOLF is only authorized for aircraft with OMGWS less than 5 m and MAX wingspan 15 m.

Remarks
BIRK AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS
 
1
Notkun kenniskilta loftfarastæða, akbrautamerkinga og sjónrænnar stæðisleiðsögu

Yes
Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands
2
Flugbrautar- og akbrautarmerkingar og ljós
Brautarmerkingar: Brautarheiti, þröskulds, miðunarpunktur og snertisvæði, miðlína og flugbrautarbiðstaðamerkingar
Brautarljós: Þröskulds-, enda- og kantljós
Akbrautarmerkingar: Miðlína og biðlína
Akbrautarljós: kantljós
   /

RWY Markings: Designation, THR, aiming point and TDZ, centrelines and RWY holding positions
RWY Lights: THR, END and EDGE
TWY Markings: Centerline and taxyhold
TWY Lights: EDGE

RWY and TWY markings and LGT
3
Stöðvunarljós
NIL
Stop bars
4
Athugasemdir
Viðvörunarljós við flugbraut / Runway guard lights
Remarks
BIRK AD 2.10 AERODROME OBSTACLES
 
In Area 2
OBST ID / Designation
OBST type
OBST position
ELEV / HGT
Markings / Type, colour
Remarks
a
b
c
d
e
f
Athugasemdir/Notes: See Electronic aerodrome terrain and obstacle chart http://www.map.is/area2/birk
In Area 3
OBST ID / Designation
OBST type
OBST position
ELEV / HGT
Markings / Type, colour
Remarks
a
b
c
d
e
f
Athugasemdir/Notes: NIL
BIRK AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED
 
1
Aðalveðurstofa
Veðurstofa Íslands / Icelandic Met Office
Associated MET Office
2
Þjónustutími
Veðurstofa utan þjónustutíma

H24 / Allan sólarhringinn
Hours of service
MET Office outside hours

3
Skrifstofa ábyrg fyrir TAF
Gildistími

Sjá GEN 3.5.4.1
See GEN 3.5.4.1

Office responsible for TAF preparation
Period of validity

4
Leitnispá
Tímalengd milli spáa

NIL
Trend forecast
Interval of issuance

5
Veðurkynning/ráðfærsla veitt
Veðurstofa Íslands. Sími: + 354 522 6000
Icelandic Met Office. Telephone: + 354 522 6000

Briefing/consultation provided
6
Fluggögn
Tungumál

METAR, TAF, SIGMET, 
Flight condition over Iceland / Flugveðurskilyrði yfir Íslandi, 
Low Level Wind/SIGWX forecasts charts, 
NAT Wind/Temp/ SIGWX forecasts charts. 
    
Enska og íslenska / English and Icelandic

Flight documentation
Language(s) used

7
Kort og aðrar upplýsingar tiltækar fyrir veðurkynningu eða ráðfærslu
Ref:/Tilv.: GEN 3.1.3 , GEN 3.5.3 
http://en.vedur.is/weather/aviation/
http://www.vedur.is/vedur/flugvedur/

Charts and other information available for briefing or consultation
8
Önnur tæki til upplýsingaöflunar
Flugvallarútvarp sími: 424 4225 eða 128.1 MHz
ATIS info tel: 424 4225 or 128.1 MHz

Supplementary equipment available for providing information
9
Flugumferðarþjónusta sem fær upplýsingarnar
Reykjavik AFIS / Flugradíó
Reykjavik APP / Aðflug
Reykjavik TWR / Turn
ACC/ Flugstjórnarmiðstöð

ATS units provided with information
10
Viðbótarupplýsingar (takmörkun þjónustu o.s.frv.)
NIL
Additional information (limitation of service, etc.)
BIRK AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS
 
RWY
Designator

TRUE BRG
Dimension of RWY (M)
Strength (PCN) and
surface of RWY and SWY

THR coordinates
RWY end coordinates
THR geoid undulation

THR elevation and highest
elevation of TDZ of precision APP RWY

1
2
3
4
5
6
01
355.27
1567 x 45
RWY PCN: 35/F/A/X/T
RWY: ASPH
SWY PCN: —
SWY: —
640721.63N
0215610.80W

GUND: 217 FT
THR 23 FT

19
175.27
1567 x 45
RWY PCN: 35/F/A/X/T
RWY: ASPH
SWY PCN: —
SWY: —
640809.48N
0215619.87W

GUND: 217.0 FT
THR 29.0 FT
TDZ 42.0 FT
13
116.29
1230 x 45
RWY PCN: 25/F/A/X/T
RWY: ASPH
SWY PCN: —
SWY: —
640757.09N
0215719.28W

GUND: 217.0 FT
THR 21.0 FT

31
296.31
1230 x 45
RWY PCN: 25/F/A/X/T
RWY: ASPH
SWY PCN: —
SWY: —
640740.42N
0215602.07W

GUND: 217 FT
THR 38 FT

RWY
Designator

Slope of RWY
and SWY

SWY
dimensions
(M)

CWY
dimensions
(M)

Strip
dimensions
(M)

RESA
dimensions
(M)

Location/
description
of
arresting
system

OFZ
1
7
8
9
10
11
12
13
01
0.16%


1687 x 28019
-0.16%


1687 x 28013
0.4%


1350 x 14031
-0.4%


1350 x 140RWY
Designator

Remarks
1
14
01
Akbraut ALFA 120 m frá miðlínu flugbrautar   
Hindranir (byggingar) eru staðsettar á ytri hluta öryggissvæðis flugbrautar 01/19, sjá rafrænt landslags- og hindranakort http://www.map.is/area2/birk
TWY ALFA 120 m from RWY centerline 
Obstacles (buildings) situated on the outer part of the runway strip at runway 01/19 , See Electronic aerodrome terrain and obstacle chart http://www.map.is/area2/birk

19
Akbraut ALFA 120 m frá miðlínu flugbrautar   
Hindranir (byggingar) eru staðsettar á ytri hluta öryggissvæðis flugbrautar 01/19, sjá rafrænt landslags- og hindranakort http://www.map.is/area2/birk
TWY ALFA 120 m from RWY centerline 
Obstacles (buildings) situated on the outer part of the runway strip at runway 01/19 , see Electronic aerodrome terrain and obstacle chart http://www.map.is/area2/birk

13
Öryggissvæðið er takmarkað / The strip dimention is limited
31
Öryggissvæðið er takmarkað / The strip dimention is limited

       


Slope of RWY-SWY


 

BIRK AD 2.13 DECLARED DISTANCES
 
RWY Designator
TORA
(M)

TODA
(M)

ASDA
(M)

LDA
(M)

Remarks
1
2
3
4
5
6
01
1567
1567
1567
1487
NIL
19
1567
1567
1567
1567
NIL
13
1230
1230
1230
1230
NIL
13
1375
1375
1375
NIL
TKOF from paved end inside RESA
31
1230
1230
1230
1165
NIL
31
1349
1349
1349
NIL
TKOF from paved end inside RESA
BIRK AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING
 
RWY
Designator

APCH LGT
type LEN INTST

THR LGT
colour
WBAR

VASIS
(MEHT)
PAPI

TDZ,
LGT LEN

RWY Centre
Line LGT
Length, spacing,
colour, INTST

1
2
3
4
5
6
01
NIL
GRN
(1)
PAPI
3.50°
(47.83 FT)
NIL
NIL
19
OTHER
LIH
W Crossbar Seq. fl. CL 300 M
GRN
(1)
PAPI
3.50°
(47.87 FT)
NIL
NIL
13
OTHER
RWY Alignment beacon
200 m from THR

GRN
(1)
PAPI
3.10°
(48.23 FT)
NIL
NIL
31
OTHER
THR ID LGT FLG WHI
GRN
(1)
PAPI
4.45°
(58.59 FT)
NIL
NIL
RWY
Designator

RWY edge LGT LEN,
spacing, colour
INTST

RWY End LGT
colour
WBAR

SWY LGT
LEN (M)
colour

Remarks
1
7
8
9
10
01
1147 m, 60 m, WHI
420 m, 60 m, Y

LIH
RED

NIL
(1)THR ID LGT FLG WHI
19
1147 m, 60 m, WHI
420 m, 60 m, Y

LIH
RED

NIL
Type B- Barrette reduced to 300 m from THR
(1)THR ID LGT FLG WHI
13
870 M, 60 M
WHI
360 m, 60 m, Y
LIH
RED

NIL
(1)THR ID LGT FLG WHI
31
870 M, 60 M
WHI
360 m, 60 m, Y
LIH
RED

NIL
(1)THR ID LGT FLG WHI
BIRK AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY
 
1
Flugvallarviti - staðsetning
ABN/IBN location, characteristics and hours of operation
2
Vindpoki staðsetning og lýsing
Vindmælir staðsetning og lýsing

Vindmælir/Anemometer: Öll vindmælamöstur eru hindranalýst. Staðsetning skv. flugvallarkorti AD 2 BIRK 2-1./ All aneometer masts lighted. Location see aerodrome chart AD 2 BIRK 2-1.
LDI location and LGT
Anemometer location and LGT

3
Akbrautarhliðarljós og miðlínuljós
TWY edge and centre line lighting
4
Vararafmagn / skiptitími
Vararafmagn, skiptitimi 0 sekúndur. Flytjanleg neyðarljós fáanleg fyrir allar brautir
Secondary power switchover time 0 seconds. Portable emergency lights available for all runways.
Secondary power supply / switch-over time
5
Athugasemdir
NIL
Remarks
BIRK AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA
 
1
Staðsetning lendingarsvæðis
Bylgjulögun jarðsporvölu

Sjá/See AD 2.16.7

Coordinates TLOF or THR of FATO
Geoid undulation

2
Hæð á lendingarstað FT
43 FT
TLOF and/or FATO elevation FT
3
Stærð, yfirborð, styrkleiki, merking
NIL
TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking
4
Réttstefna á FATO
NIL
True BRG of FATO
5
Skilgreind lengd

Declared distance available
6
Aðflugs og lendingarljós
NIL
APP and FATO lighting
7
Athugasemdir
Flugtök og lendingar loftfara fara einungis fram á flugbrautum
Aircraft take off and landing only on runways

Remarks
BIRK AD 2.17 ATS AIRSPACE
 
1
Heiti og útlínur
Designation and lateral limits
2
Hæðarmörk
Vertical limits
3
Flokkun loftrýmis
Airspace classification
4
Kallmerki flugumferðarþjónustu og tungumál
ATS unit call sign Language(s)
5
Skiptihæð
7000 FT MSL
Transition altitude
6
Gildistími
H24
Hours of applicability
7
Athugasemdir


Utan þjónustutíma flugstjórnarþjónustu á BIRK, er FIS veitt af Flugstjórnarmiðstöðinni í Reykjavík og AFIS þjónusta með bakvakt Reykjavík AFIS fyrir lendingar og flugtök. / 


Outside hours of ATC operations at BIRK, FIS is provided by ACC Reykjavik and AFIS for departure and arriving with prior notice.


   


FAXI TMA & REYKJAVIK APPROACH Area.
Sjá nánar í kafla / For details see ENR 2.1 .3

Remarks
BIRK AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES
 
Service designation
Call sign
Frequency and
Channel(s)

SATVOICE
Logon address
Hours of operation
Remarks
1
2
3
4
5
6
7
Reykjavik TWR
Reykjavik turn/tower
118.000 MHZ
121.500 MHZ (1)
121.700 MHZ (2)

NIL
NIL
Daily: 07:00 - 23:00
Weekends and public holidays: 08:00 – 23:00
Christmas Eve and New Year's Eve: 07:00 – 16:00
No service New Year's Day, Easter Sunday and Christmas Day.
- - - - -

(1) Emergency
(2) Ground movement control

Reykjavik AFIS
Reykjavik Information
118.000 MHZ
NIL
NIL
See BIRK AD 2.3
NIL
Reykjavík A/G  Handling facilities
Flight Services
131.700 MHZ
NIL
NIL
0700-2300
Tel./Sími: +354 552 1611
Reykjavík APP
Reykjavík Approach
119.000 MHZ
NIL
NIL
H24
NIL
Reykjavík ATIS
Reykjavik Information
128.100 MHZ
NIL
NIL
0630-2300
Also outside published hours when operationaly desireble. Telephone: +354 424 4225
BIRK AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS
 
Type of aid, CAT of
ILS/MLS
(For VOR/ILS/MLS,
give VAR)

ID
Frequency
Hours of operation
Site of
transmitting
antenna
coordinates

Elevation of
DME
transmitting
antenna

Service
volume
radius
from GBAS
reference
Point

Remarks
1
2
3
4
5
6
7
8
NDB
EL
335 KHZ
H24
640452.0N
0214614.6W


NIL
Range 100 NM approx
Monitored during airports opening hours

LOC 13
ILS CAT OTHER
IRE
109.100 MHZ
H24
640737.0N
0215546.4W


NIL
Paired with LOC RWY 13 IRE
Monitored during airports opening hours

DME 13
ILS CAT OTHER
(13° W)
IRE
109.100 MHZ
(CH28X)
H24
640735.6N
0215548.0W

100 FT
NIL
Paired with LOC RWY 13 IRE
Monitored during airports opening hours

LOC 19
ILS CAT I
(14° W 2016)
IRK
109.900 MHZ
H24
640714.5N
0215609.4W


NIL
Paired with LOC GP DME
Monitored during airports opening hours

GP 19
ILS CAT I
IRK
333.800 MHZ
H24
640801.1N
0215627.3W


NIL
Paired with LOC GP DME
Monitored during airports opening hours

DME 19
ILS CAT I
(13° W)
IRK
109.900 MHZ
(CH36X)
H24
640801.0N
0215626.8W

100 FT
NIL
Paired with LOC GP DME
Monitored during airports opening hours

NDB
RK
355 KHZ
H24
640905.3N
0220143.8W


NIL
Range 100 NM approx
Monitored during airports opening hours

VOT
DOTS
113.000 MHZ
H24
640741.2N
0215622.5W


NIL
Usable only on the ground
BIRK AD 2.20 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS
 

2.20.1 General Restrictions

 1. Transceiver shall have the tower’s/AFIS frequency.
 2. Higher overweight operations than indicated in the type certificate are strictly prohibited;
 3. The following exercises are prohibited:
  1. Exercises involving reduced performance, e.g. simulated engine failure during take-off or landing;
  2. Spotlandings;
  3. Touch and go landings of multi engine aircraft;
  4. Touch and go landings of aircraft with engine rating of 220 hp or more.
 4. Touch and go landings of single engine aircraft are permitted during the following times:
  1. Monday - Fridays 09:00 -17:00
  2. On public holidays from September 1st through May 1st between 11:00 and 16:00.
  3. Touch and go landings are not permitted on special holidays.
  4. Air traffic controller in tower are always authorized to limit touch and go landings.
 5. Take-off is not permitted when RVR is less than 550 m.

2.20.2   Night restrictions

Traffic allowed:

 1. Ambulance and emergency flight
 2. The Icelandic Coastguard
 3. International flights that use BIRK as alternate airport
 4. Landings of scheduled flight subject to unforeseen delays
 5. Humanitarian flight

See also AD-2.3 Operational hours

2.20.3   Transponder settings on ground

Flight crew shall from the request for push back or taxi, whichever is earlier, and after landing, continuously until the aircraft is fully parked on stand:

 • Select AUTO mode and the assigned Mode A code. If AUTO mode is not available, the pilots shall select XPNDR or the equivalent depending on installed equipment, and the assigned Mode A code.
 • Set the aircraft identification if the aircraft is equipped with Mode S transponder. The aircraft identification to be used is specified in Item 7 of the ICAO ATC Flight plan.
 • Operation of transponder without an assigned Mode A code is not allowed.

2.20.4   Training flights restrictions

ATC may without prior notice need to restrict training flights in order to decrease workload and maintain safety.

2.20.5   Microlight operations within BIRK CTR

Microlights are only permitted to operate within BIRK CTR enroute to/from aerial and sporting area Sletta. Other operations require an authorization from the Chief Controller.

Request for such an authorization is required with 24 hours prior notice weekdays between 08:00 and 16:00.

Carriage of two way radio is mandatory and pilots shall have received training in communications with ATC.

2.20.6   Taxi procedures

When a taxi clearance contains a taxi limit beyond a runway, it will contain an explicit clearance to cross or an instruction to hold short of that runway.

If a taxi clearance does not include instructions to cross a runway. Pilot shall hold at runway holding points and request a clearance to cross the runway.

BIRK AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES
 

 1. Following type of aircraft are not permitted to use the aerodrome:
  1. All jets which do not fulfill the provision for Stage 3 in accordance with ICAO Annex 16, Volume 1, Chapter 3;
  2. Propeller aircraft with maximum take-off mass more than 5700 kg which do not have noice certificate or which do not fulfil the provisions in accordance with ICAO Annex 16, Volume I, Chapters 3, 5, 6 or 10.
 2. Approach paths below the PAPI vertical approach guidance are prohibited within 2.5 DME
 3. Pilots flying single engine variable pitch propeller aircraft are strongly advised to take all possible measures for noise abatement.
 4. Engine test runs, after maintenance, shall only take place during the following times:
  Monday - Friday 0800 - 2200
  Weekends and public holidays 1000 - 1800. Engine test runs are restricted on public holidays.
  The Icelandic Transport Authority will permit engine test runs from 7:45 during weekdays if necessary.
 5. APU must be shut down promptly, as soon as alternate power is available.
  Use of APU for more than 30 minutes before takeoff or after landing is prohibited.
 6. Runway 01:
  1. All aircraft shall plan to reach the highest possible altitude over departure RWY end, using normal take-off procedures. Aircraft in left hand circuit shall fly normal circuit. Traffic planning to make a right hand turn after take off shall continue climbing on RWY heading to 1000 feet, or until passing Reykjavik harbour (Fuel tanks in Örfirisey) before proceeding on course;
  2. Single engine aircraft shall plan their take-off to endeavour to reach at least 400 ft MSL when passing the runway end;
 7. Runway 19:
  1. All single engine VFR aircraft shall after take-off RWY 19, make a right turn to a heading 240° (turn not to be initiated until after passing hangar 3) to avoid over flying Kársnes peninsula, maintaining this heading until 1000 ft MSL. Exceptions can only be granted for safety reasons. Aircraft doing touch and go shall climb to 500 ft MSL before turning on cross wind.
 8. Runway 31:
  1. If a right turn is planned after take-off RWY 31 maintain RWY heading until reaching 800 ft MSL before initiating the turn.
    

BIRK AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES
 

VFR operations in the vicinity of Reykjavík Airport

2.22.1    General

2.22.1.1    For Reykjavik, a standard left hand traffic circuit applies, except for runways 13 and 19 a right hand traffic circuit shall be used. Climb on runway heading to at least the runway end before initiating a turn onto crosswind leg except for runway 19 where a right turn is to be made after passing hangar nr. 3. (See 2.22.5.3)

2.22.1.2   Pilots shall endeavour to enter and leave the traffic circuit at a 45° angle.

2.22.1.3   One runway will be designated as the runway in use, but the tower can authorize other runways for takeoff, if not conflicting with other traffic.

2.22.1.4    Circling on final is not authorized, unless in an emergency situation. If spacing between aircraft is insufficient, another circuit shall be made.

2.22.1.5    The ICAO weather minima for VFR flights within CTR, as outlined in Annex 2, applies but the ceiling shall be at least 2000 feet for landing practices.

2.22.1.6   Training flights shall have priority over other flights requesting landing practices.

2.22.1.7    The tower supervisor can restrict the number of aircraft operations at the Reykjavik Airport, if necessary.

2.22.1.8   All aircraft flying in FAXI TMA shall be equipped with transponder.

2.22.1.9   Be prepared for take off when reaching the runway, expect rolling departure.

2.22.1.10   After landing expedite vacating the runway.

2.22.2   Communications

2.22.2.1 VFR aircraft to and from Reykjavik, at 3 000 feet MSL or above (or 1 000 feet AGL or above when applicable) shall communicate with Reykjavik Approach within its approach area. 

2.22.2.2 Aircraft in the East exercise area (Austursvædi) shall use 119.900 MHz for air-to-air communication. 
Aircraft in the training area Sandskeid shall use 119.900 MHz. Aircraft in BIR2 and BIR3 shall use 131.800 MHz for air-to-air communication and, maintain listening watch on the appropriate approach frequency119.300 MHz for BIR2 and 119.000 MHz for BIR3.

2.22.2.3 Initial call to BIRK TWR on 118.000 MHz state call sign, present position, intentions and in addition ATIS information received if coming in for landing.

2.22.2.4 Initial call to BIRK Ground 121.700 MhZ state callsign, present position, intentions and in addition ATIS information received if planning departure.

2.22.3   VFR routes for single engine aircraft
(see maps BIRK AD 2.24.11.1-1, 2.24.11.2-1 and 2.24.11.2-3)

2.22.3.1   Routes (centerlines) to and from Reykjavik Airport:

 1. Videyhouse - Lundey - Brimnes - Tangi in Hofsvik.
 2. Gufunes - Blikastadanes - BIMS.
 3. Gullinbru - watertanks Grafarholt - Langavatn.
 4. Vifilsstadir - Vegamot (crossroads in Heidmork)
 5. Route 5 not in use.
 6. Straumsvík: Church west of Hafnarfjörður - Aluminium factory - Reykjanes road - Kuagerdi direct Seltjörn - direct Patterson.

2.22.3.2   When the airspace around BIRK is Class D and if not cleared otherwise, it is expected that pilots follow the VFR routes exactly.

2.22.3.3   Pilots overflying Akranes outbound shall communicate with Reykjavik approach on 119.000 MHz after leaving the tower/AFIS frequency. Those inbound shall contact approach before reaching Akranes. Pilots overflying Hvalfjörður or Grundartangi factory below 3 000 feet shall monitor the tower frequency 118.000 MHz.

2.22.3.4   It is important that pilots keep well to the right of centerlines of the routes, so as to maintain not less than 45° angle from the centerline (with reference to surface) to aircraft at 1 500 feet. Thus some 450 meters separation on each side of the centerline, or 900 meters between opposite aircraft, is obtained.

2.22.3.5   An accurate position reporting is important and that reports are made when at the reporting point (abeam the reporting point on VFR routes within CTR). If found necessary to report early, the word - approaching - may prefix the name of the reporting point.

2.22.3.6   When the airspace around BIRK is Class D VFR pilots bound for Reykjavik shall at the latest report to tower 10 DME from the airport and obtain traffic information and arrival route or holding instructions.

2.22.3.7    After passing the inner fix of a VFR route (e.g. Vífilsstaðir) a direct route to the final approach fix (e.g. Arnarnes), shall be flown.

2.22.3.8    Single engine aircraft on the VFR routes within RK CTR shall for noise abatement maintain at least 1 500 feet if that is possible (1 000 ft on route 6), if not, normal VFR minima apply. Maximum speed 120 kts.

2.22.3.9   Single engine aircraft on the VFR routes within CTR shall keep their landing lights on, if available.

2.22.3.10    Tower and/or Approach can grant exemptions if safety or traffic reasons require.

2.22.4   Arrangement of arrival of single engine VFR aircraft

2.22.4.1    Runway 01:

Route 1: Left hand approach via Orfirisey or right hand pattern via Kringla.
Route 2: Left hand approach via Laugarnes and Örfirisey or right hand pattern via Kringla.
Route 3: Left hand approach via Laugardalsholl and Orfirisey or right hand pattern via Kringla.
Route 4: Right hand approach via Arnarnes.
Route 6: Left hand approach via Arnarnes.

2.22.4.2    Runway 13:

Route 1: Left hand approach via Orfirisey.
Route 2: Left hand approach via Laugarnes and Orfirisey.
Route 3: Left hand approach via Laugardalsholl and Orfirisey.
Route 4: Right hand approach via Tjorn.
Route 6: Right hand approach via Tjorn.

2.22.4.3    Runway 19:

Route 1: Left hand approach via Orfirisey.
Route 2: Left hand approach via Laugarnes.
Route 3: Left hand approach via Laugardalsholl
Route 4: Right hand approach via Tjorn or left hand approach via Kringla for left hand base leg.
Route 6: Right hand approach via Tjorn.

2.22.4.4    Runway 31:

Routes 1 and 2: Right hand approach via Laugardalsholl.
Route 3: Right hand approach via Kringla
Routes 4 and 6: Left hand approach.

2.22.4.5   Tower can issue different clearances, traffic permitting.

 

2.22.5    Arrangement of departure of single engine VFR aircraft:

2.22.5.1    Runway 01:


Routes 1, 2 and 3: Right hand departure.
Climb on runway heading to 1000 feet or until passed Reykjavik harbour before turning on course.
Route 4: Left hand departure via Galga.
Route 6: Left hand departure.

2.22.5.2    Runway 13:


Routes 1, 2 and 3: Left hand departure.
Route 4: Right hand departure, cross Vifilsstadir at 1200 feet, start climb to 1500 feet after passing Vifilsstadir.
Route 6: Right hand departure.

2.22.5.3    Runway 19:


Routes 1, 2 and 3: Right hand departure via Orfirisey.
Route 4: Left hand departure.*
Route 6: Right hand departure.*

*After takeoff a 50° right turn, when height and speed permit (but not until after passing Hangar 3) for noise abatement at Karsnes. That heading shall be maintained until 1 000 ft or passed Karsnes.

2.22.5.4    Runway 31:


Routes 1, 2 and 3: Right hand departure via Orfirisey. Climb to 800 feet on runway heading before proceding on course.
Route 4: Left hand departure via Tjorn.
Route 6: Left hand departure.

2.22.5.5 The Tower can grant exemptions from above departures, traffic permitting.

2.22.6    Visual and VFR approaches of twin - and multi engine aircraft

2.22.6.1    Twin and multi engine aircraft within CTR bound for Reykjavik, shall communicate with Reykjavik Approach as long as necessary and until instructed to contact tower or AFIS. Within Reykjavik CTR aircraft shall not be flown below 2000 ft without clearance from tower.

Multi engine aircraft shall be established on final not later than 2.5 DME for runway 19, the same applies for runway 01 after right hand approach and for runway 13 after left hand approach. Aircraft making left hand approach to 01 shall be established on final 1.0 DME. Normal approach is for right hand approach to runway 13.

Runway 31:

Multi engine aircraft approaching in a quadrant from north- east to south-east shall fly an offset final (approx. 25°) from bridge/dam in Ellidaa, approx. 3.5 DME, 1500 feet, descent via Fossvogur valley onto final (DUE TO NOISE ABATEMENT, approx. 3.78° glide slope).

Aircraft from the north shall fly via Geirsnef, Ellidaardalur and Fossvogsdalur. Other aircraft shall fly normal traffic circuit.

2.22.7    Low approach over runways

Low approach over runways below 250 feet, for multi engine commercial aircraft, will not be authorized.

2.22.8    Arrangement of departure of multi engine VFR aircraft

2.22.8.1    Multi engine aircraft shall depart the aerodrome in accordance with the traffic circuit of the relevant runway, unless otherwise authorized by tower.

2.22.8.2    Noise abatement procedures apply when departing runway 13 to the east:

 • Climb on runway heading until 1000 feet before turning on course

2.22.8.3    Multi engine aircraft within CTR bound for Reykjavik, shall communicate with Reykjavik Approach as necessary.

BIRK AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION
 

2.23.1    Aerodrome Traffic Zone around Tungubakkar aerodrome in Mosfellsbær

2.23.1.1    The Tungubakki Aerodrome Traffic Zone is defined by two connected semicircles with 0.54 NM radius, centered on 641055N - 0214319W and 641147N - 0214047W.
Vertical limits are ground to 1000 ft MSL.
 

The aerodrome traffic circuit shall be flown at 700 ft north of the aerodrome.

2.23.1.2    Activation of the aerodrome traffic zone shall be notified to Reykjavik Tower/AFIS. The requirements for activating the zone is that a person on ground Tungubakki is responsible for the alerting service of respective flights. While the zone is active and BIRK CTR is open (ref BIRK AD-2.17 section 3) local flights within the mountain ring are approved without filing a FPL with Reykjavik Tower. Pilots using this procedure shall report to Reykjavik Tower their intentions when they leave the aerodrome traffic zone. They shall notify the Reykjavik Tower when they reenter the aerodrome traffic zone.

Note The Mountain ring is within Esja, Skalafell, Hengill, Vifilfell, Blafjoll and Langahlid to Kleifarvatn.
 

2.23.1.3    The aerodrome is open for use by general air traffic except that no instructional or practice flights are allowed and aircraft with engine of 200 hp or more are not allowed to use the aerodrome except in emergency.

N/A

 2.23.2 Birds on and around the airport

A residential group og Greylag geese counting 2-300 birds has a night resting area all year round northwest of the airport at the Reykjavík pond and in Vatnsmýri. The most significant daily movement and crossing runway´s is during the morning (Dawn) heading to feeding areas and late in the evening (Dusk) heading back to the night resting area. The most concentration of Greylags is during the spring migration from March - April and also during the autumn migration from August - October. The least pressure from Greylags is during the nesting season from late April - July.

The Brent goose occasionally visit´s the area during the spring migration from May - June. This is only a few birds 30-100 e.a. from Hliðsnes southwest of the airport.

Other common bird species on and in the surrounding area are the Lesser Black-Backed gull, the Oystercatcher and the Black Headed gull. Most concentration is during the summer from May - September.

BIRK AD 2.24 CHARTS RELATED TO AERODROME
 
Kort / Charts
Blaðsíðunúmer / Page Number
BIRK Aerodrome Chart - ICAO
BIRK Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAO RNAV STAR RWY 19
BIRK Waypoint coordinates
BIRK Instrument Approach Chart - ICAO RNP RWY 01
BIRK Instrument Approach Chart - ICAO RNP RWY 13
BIRK Instrument Approach Chart - ICAO LOC Z RWY 13
BIRK Instrument Approach Chart - ICAO LOC Y RWY 13
BIRK Instrument Approach Chart - ICAO NDB RWY 13
BIRK Instrument Approach Chart - ICAO RNP RWY 19
BIRK Instrument Approach Chart - ICAO ILS or LOC Z RWY 19
BIRK Instrument Approach Chart - ICAO ILS or LOC Y RWY 19
BIRK Instrument Approach Chart - ICAO RNP A
BIRK Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RWY 01
BIRK Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RWY 13
BIRK Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RWY 19
BIRK Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RWY 31
BIRK VFR Routes
BIRK Inbound VFR - Routes FOR SINGLE ENGINE AIRCRAFT
BIRK Outbound VFR - Routes FOR SINGLE ENGINE AIRCRAFT