PART 1 - ALMENNT

GEN 0 FORMÁLI OG LISTAR

GEN 0.1 FORMÁLI

 
 
 

GEN 0.1.1 Ábyrgð útgáfu

Samgöngustofu (SGS) ber að að tryggja, fyrir hönd íslenska ríkisins, að starfrækt sé Upplýsingaþjónusta flugmála á Íslandi.
SGS hefur falið Isavia ANS ehf. ábyrgð á að veita þjónustuna.
Upplýsingaþjónusta flugmála innan Isavia ANS, er veitandi upplýsingaþjónustu flugmála (AISP) og gefur út Flugmálahandbók Íslands (AIP) í umboði Samgöngustofu.

GEN 0.1.2 Viðeigandi ICAO-skjöl

Flugmálahandbókin er unnin í samræmi við Viðauka 15 frá Alþjóðaflugmálastofnuninni og eftir Handbók um upplýsingaþjónustu flugmála (ICAO Doc 8126). Kort í Flugmálahandbókinni eru unnin í samræmi við staðla í Viðauka 4 frá Alþjóðaflugmálastofnuninni og Handbók um flugkort (ICAO Doc 8697). Frávik frá ICAO-stöðlum og viðteknum starfsháttum eru tilgreind í kafla GEN 1.7.

GEN 0.1.3 Útgáfumiðill

Flugmálahandbók Íslands (AIP) er gefin út rafræn (eAIP) á slóðinni: https://eaip.isavia.is/

GEN 0.1.4 Uppbygging Flugmálahandbókar og reglulegar uppfærslur

GEN 0.1.4.1 Uppbygging Fugmálahandbókar

Flugmálahandbókin er hluti af samþættum flugupplýsingum, sjá nánari skýringar í GEN 3.1.
 
Uppbygging samþættra flugupplýsinga er sýnd í kafla GEN 0.1.7.
Flugmálahandbókinni er skipt í þrjá hluta. Fyrst eru almennar upplýsingar - General (GEN), síðan koma leiðarupplýsingar - Enroute (ENR) og síðast eru upplýsingar um flugvelli (AD). Þessum hlutum er skipt í kafla og undirkafla eftir efni.
 

GEN 0.1.4.1.1 Hluti 1 - Almennt (GEN)

Hluti 1 skiptist í fimm kafla. Lausleg lýsing á innihaldi kaflanna fer hér á eftir:
 
GEN 0 Efnisyfirlit / blaðsíðulisti yfir hluta 1 – Formáli; Listi yfir AIP-uppfærslur; Listi yfir AIP-viðbætur; Gátlisti fyrir AIP-blaðsíður; og listi yfir handleiðréttingar fyrir AIP.
 
GEN 1 Innlendar reglur og kröfur – Tilnefnd stjórnvöld; Koma, millilending og brottflug loftfara; Koma, millilending og brottflug farþega og áhafnar; Koma, millilending og brottflug vegna farms; Mælitæki, búnaður og flugskjöl loftfara; Yfirlit yfir innlendar reglugerðir og alþjóðlega samninga / samkomulög; Frávik frá stöðlum tilmælum og starfsháttum Alþjóðaflugmálastofnunarinnar.
 
GEN 2 Töflur og kóðar – Mælikerfi, merking loftfara, almennir frídagar; Skammstafanir notaðar í AIS-útgáfu; Kortatákn; Staðarauðkenni; Listi yfir leiðsöguvirki; Umreiknitöflur; Töflur um sólarupprás / sólsetur.
 
GEN 3 Þjónusta – Upplýsingaþjónusta flugmála; Flugkort; Flugumferðarþjónusta; Fjarskiptaþjónusta; Veðurþjónusta; Leit og björgun.
 
GEN 4 Gjaldskrá flugvalla og flugleiðsöguþjónustu – Flugvallagjöld; Flugleiðsögugjöld.
 

GEN 0.1.4.1.2 Hluti 2 – Flugleiðir (ENR)

Hluti 2 skiptist í sjö kafla. Lausleg lýsing á innihaldi kaflanna fer hér á eftir:
 
ENR 0 Efnisyfirlit / blaðsíðulisti yfir hluta 2
 
ENR 1 Almennar reglur og starfshættir – Almennar reglur; Sjónflugsreglur; Blindflugsreglur; Flokkun loftrýmis flugumferðarþjónustu; Biðflugs-, aðflugs- og brottflugsstarfshættir; Kögunarþjónusta og starfshættir; Starfshættir varðandi hæðarmæla-stillingar; Flugreglur og starfshættir flugumferðar-þjónustu; Flæðisstjórn flugumferðarþjónustu; Flugáætlanir; Póstfang vegna skeyta er varða flugáætlanir; Einelti almennra loftfara; Ólögmæt afskipti; Flugumferðaratvik.
 
ENR 2 Loftrými flugumferðarþjónustu – FIR, CTA, TMA, CTR; Önnur stjórnuð loftrými.
 
ENR 3 Flugþjónustuleiðir – Lægri og efri flugþjónustuleiðir; Efri ATS-flugleiðir; Flugleið svæðisleiðsögu; Þyrluflugleiðir; Aðrar flugleiðir - eingöngu á ensku; Biðflug á flugleið.

Ath.- Öðrum tegundum flugleiða, sem eru tilgreindar og eiga við um starfshætti flugumferðar til og frá flugvöllum/ þyrluvöllum, er lýst í viðeigandi hlutum og undirhlutum í hluta 3 - Flugvellir.
 
ENR 4 Aðflugs- og flugleiðsögubúnaður – Flugleiðsöguvirki flugleiða; Sérstök leiðsögukerfi; Merkikóði kennimerkja fyrir leiðarmið; Flugvallarvitar.
 
ENR 5 Flugleiðsöguviðvörun – Bann-, hafta- og hættusvæði; Æfinga- og þjálfunarsvæði hersins; Önnur hættuleg starfsemi; Hindranir á flugleiðum; Flugíþrótta- og tómstundastarfsemi; Farfuglar og svæði með viðkvæmu dýralífi.
 
ENR 6 Flugleiðakort – Listi yfir flugleiðakort

GEN 0.1.4.1.3 Hluti 3 – Flugvellir (AD)

Hluti 3 skiptist í fjóra kafla. Lausleg lýsing á innihaldi kaflanna fer hér á eftir:
 
AD 0 Efnisyfirlit / blaðsíðulisti yfir hluta 3
 
AD1 Flugvellir, inngangur – Flugvellir; Björgunar- og slökkvibúnaður og vetrarviðhald; Yfirlit yfir flugvelli; flokkun flugvalla.
AD 2 Alþjóðaflugvellir – Aðrir flugvellir AD 2 International Aerodromes – Other Aerodromes
  1. Nákvæmar upplýsingar um alþjóðaflugvelli, sem skilgreindir eru sem komu- og brottfararflugvellir í millilandaflugi í samræmi við ákvæði 10. greinar stofnskrár Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO), og skiptast í 24 undirkafla
  2. Nákvæmar upplýsingar um aðra flugvelli ásamt blindaðflugskortum.
     
AD 3 Þyrluvellir – Engir
 
AD 4 Flugvellir fyrir innanlandsflug
 

GEN 0.1.4.2 AIP-uppfærslur, regluleg útgáfa

Uppfærslur í AIP-handbókinni eru gefnar út sex til tólf sinnum á ári.
Dagsetningar fyrirvarakerfis (AIRAC) eru notaðar þegar um mikilvægar breytingar er að ræða.

Sjá: GEN 3.1.4 Fyrirvaradreifing.

GEN 0.1.5 Höfundarréttarstefna

Flugmálahandbók Íslands (AIP) er gefin út af Isavia ANS ehf. og byggir á þeim upplýsingum sem Isavia ANS hefur.

 
Flugmálahandbókin er eingöngu gefið út til einka- eða fyrirtækjanota.
Óheimilt er að að dreifa, afrita eða framselja upplýsingarnar gegn greiðslu.

GEN 0.1.6 Tilkynningar um villur í AIP

Við útgáfu Fugmálahandbókarinnar hefur þess verið gætt að allar upplýsingar séu nákvæmar og réttar. Ef villur finnast engu að síður skal haft samband við:
  Isavia ANS
Upplýsingaþjónusta flugmála
Nauthólsvegi 60-66
102 Reykjavík, Ísland
Sími: +354 424 4000
Netfang: aip.breytingar@isavia.is

GEN 0.1.7 THE INTEGRATED AERONAUTICAL INFORMATION PACKAGE

 

IS-GEN-0-1.png